The Laburnum arch, Whidbey Island, Washington, USA

The Laburnum arch, Whidbey Island, Washington, USA
#United States, #travel, #Tourism, #Estados Unidos, #yellow