Having fun at Hamilton Pool near Austin, Texas, USA

Having fun at Hamilton Pool near Austin, Texas, USA
#idyllic, #hiking, #america, #fun, #Estados Unidos